ورود
بنیاد خیریه کودکان اُتیسم

بنیاد خیریه کودکان اُتیسم

درباره بنیاد

درخیابان دکترشریعتی تهران وبالاترازتقاطع اتوبان صدر، مؤسسه ای فعالیت داردبنام مؤسسه توانبخشی معلولین ذهنی تهران که بالغ بر40 سال قبل تأسیس شده است وازکودکان وبزرگسالان معلول ذهنی بطورشبانه روزی نگهداری می کندوخدمات ارائه می دهد.

فعالیت های بنیاد

ارزیابی و تشخیص، مشاوره و ارائه طیف متنوعی از روش های درمانی از فعالیت های بنیاد است، بنیاد همچنین در حوزه فرهنگسازی و اطلاع رسانی فعالیت میکند.

اطلاعاتی درباره اُتیسم

اُتيسم يك اختلال نورولوژيك (مغزي) با علايم روانشناختي است كه معمولا در 3 سال اول زندگي بروز ميكند. مغزافراد اُتيستيك نميتواند در زمينه رفتارهاي اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي به درستي عمل كند.

چگونه میتوانم به بنیاد کمک کنم؟

شما میتوانید با سفارش خدمات در منوی همیاری و یا با عضویت، بنیاد را در رسیدن به اهداف آن یاری نمایید

آمار

آمار فعالیت ها و برنامه های بنیاد خیریه کودکان اتیسم
درخیابان دکترشریعتی تهران وبالاترازتقاطع اتوبان صدر، مؤسسه ای فعالیت داردبنام مؤسسه توانبخشی معلولین ذهنی تهران که بالغ بر40 سال قبل تأسیس شده است وازکودکان وبزرگسالان معلول ذهنی بطورشبانه روزی نگهداری می کندوخدمات ارائه می دهد. آقای ناصرزُجاجی که دغدغه توجه به نصایح پدرومادرداشته وپیوسته درصددفراهم آوردن فرصتی برای انجام کارخیربوده اندباپیوستن به مؤسسه توانبخشی معلولین ذهنی تهران واحرازجایگاه عضویت هیأت امناء و همچنین عضویت هیأت مدیره،توانستندبه عنوان عضوی علاقمندوفعال درمؤسسه حضورداشته باشند.ایشان پس ازحضورو ضمن دقت نظردرخصوص ارائه خدمات مطلوب وممکن به کم توانان ذهنی مؤسسه،نسبت به خانواده های آنان نیزتوجه ویژه ای مبذول می داشتند ، به گونه ای که مستمربه درددل ونظرات آنان گوش می دادندوازمشکلات خانواده ها آگاه می شدند . ازجمله مسائل ومشکلاتی که ازطرف چندخانواده مطرح گردید چنین بودکه فرزندانشان مبتلا به اختلال اُتیسم می باشندوبدلیل فقدان مرکزنگهداری برای این گروه ازتوانخواهان ، به ناچار فرزندان آنان دریک مرکزنگهداری معلولین ذهنی پذیرش شده اند. این خبرجرقه ای بوددرذهن آقای زُجاجی که ازاختلال اُتیسم شناختی نداشتند لذاپس از مشورت باتنی چنداز دوستان پزشک ومتخصص ذیربط خویش وتبادل نظرباچندنفرازاولیاء کودکان مبتلا به اختلال اُتیسم وراغب ومشتاق به ارائه خدمات مناسب برای فرزندانشان ، وعلی رغم وجودسختی کارومشکلات پیش رودرتأسیس واداره یک مرکز ویژه کودکان اُتیسم، مقدمات تأسیس مرکزی رادرسال 1388تدارک دیدندودرنهایت دراردیبهشت ماه سال 1389بنیاد خیریه کودکان اُتیسم باشماره25609 دراداره ثبت شرکت ها ومؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیدوهمزمان فعالیت رسمی بنیاداُتیسم آغازگردید. درپایان لازم است ذکرگرددکه باعنایت به نظرخیرخواهانه بانیان بنیاداُتیسم،کودکان وخانواده های آنان ازکلیه فعالیت ها وخدماتی که دربنیادخیریه کودکان اُتیسم انجام می پذیردوارائه می گرددبطوررایگان بهره مند می گردند .
تاریخچه فعالیت های بنیاد از ابتدا تا کنون
ClientClient

سخن بزرگان

آخرین مطالب

تماس با ما